logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Registrace provozovny

Registraci chovatelů koní provádí ČMSCH, a.s. na základě registračního lístku chovatele. Po zpracování údajů uvedených na registračním lístku bude chovateli přiděleno tzv. číslo provozovny a zasláno potvrzení o registraci. 

 • Povinnost registrovat se u ČMSCH, a.s má pouze ten chovatel, jehož kůň (koně) stojí na jeho pozemku (pozemku, který má v nájmu).
 • Registrace provozoven se nevztahuje na majitele koní ustájených v nájemních stájích. V tomto případě má povinnost registrace provozovny majitel takových stájí.

Registrační lístek chovatele se skládá ze dvou stran:  

 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Registrační lístek je možné vyplnit i elektronicky na Portálu farmáře.

Vyplněný a podepsaný registrační lístek se zasílá:

Registrační lístek je třeba odeslat i v případě, že byl vyplněn elektronicky na Portálu farmáře. Bez toho nebude uložený požadavek na registraci zpracován.

Chovatel má možnost registrovat se jako:

 • fyzická osoba – na registračním lístku uvádí pouze rodné číslo
 • fyzická osoba podnikatel v zemědělství – na registračním lístku uvádí rodné číslo a IČ. Chovatele lze zaregistrovat jako fyzickou osobu – podnikatele (tj. s IČ) pouze v případě, že je registrován v evidenci zemědělských podnikatelů (EZP)
 • právnická osoba – na registračním lístku uvádí název firmy a IČ, povinnou přílohou je kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)

Převod provozovny

Nový chovatel:

Vyplní a podepíše Registrační lístek chovatele
 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se číslo převáděné provozovny, adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Původní chovatel:

Vyplní a podepíše Oznámení o ukončení činnosti chovatele, které slouží jako souhlas s převodem provozovny.

Upozornění:

Pokud jsou na převáděné provozovně evidována zvířata, budou spolu s převodem provozovny převedena na nového chovatele (přebírá zodpovědnost za vedení ÚE).

Rozšíření provozovny o další druh/druhy zvířat

Pokud chce chovatel rozšířit svůj chov o další druh zvířat je třeba kontaktovat některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo ČMSCH, a.s. Hradištko.  

Na základě písemné nebo telefonické žádosti budou chovateli zaktualizovány údaje o chovu jednotlivých druhů zvířat, bude mu zasláno nové potvrzení o registraci a veškeré formuláře a pokyny týkající se druhu zvířat, o který byla provozovna rozšířena.

Ukončení činnosti chovatele

Formulář Oznámení o ukončení činnosti chovatel vyplňuje v případě, že:

 • ukončuje činnost (stav všech zvířat na provozovně musí být 0 ks)
 • souhlasí s převodem svého hospodářství na jiného chovatele