logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Q CZ Certifikace

Otázky a odpovědi

1. Je možno se ještě přihlásit do systému certifikace Q CZ?
Vstup do systému certifikace Q CZ není v současné době časově omezený a lze se do něho přihlašovat průběžně, tady i v letošním roce a v letech následujících. Pro přihlášení se do systému certifikace Q CZ je nezbytné podání Žádosti o certifikaci. Pravidla pro certifikaci dokonce předpokládají, že producenti i zpracovatelé mohou žádat opakovaně o účast v režimu Q CZ  v případě, že by došlo certifikačním orgánem k odnětí certifikátu.
Certifikačním orgánem pro produkty, který provádí certifikaci pro syrové kravské mléko v režimu jakosti Q CZ (produkt M1) a mlékárenský výrobek v režimu jakosti  Q CZ (produkt M2) dle Věstníku MZe a dle platné přílohy Osvědčení o akreditaci, je:

Státní veterinární ústav Olomouc
Certifikační orgán pro produkty č.3235
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00  Olomouc
https://www.svuolomouc.cz​
2. Kde najdu základní informace pro přihlášení do systému certifikace Q CZ?
Státní veterinární ústav Olomouc, Certifikační orgán pro produkty č. 3235 zveřejnil na svých internetových stránkách veškeré informace a dokumenty potřebné pro zapojení do systému certifikace produktů Q CZ.
3. Jaké požadavky jsou nutné pro splnění podmínek certifikace Q CZ pro producenty syrového kravského mléka?
Věstník MZe ročník 2016, částka 1 uvádí v přehledné tabulce parametry pro splnění požadavků na produkci mléka v režimu Q CZ, včetně frekvence a způsobu hodnocení jednotlivých ukazatelů. Producent syrového kravského mléka předkládá certifikačnímu orgánu výsledky rozborů CPM, SB, bílkovin, RIL, bod mrznutí a TPS prověřované nejméně 2x měsíčně.
4. Kdo je povinen poskytovat podklady pro posuzování shody s požadavky na produkci mléka v režimu Q CZ?
Podle Věstníku MZe ročník 2016, částka 1 a též podle Smlouvy o provádění certifikace je zavázán potřebné doklady pro posuzování shody předkládat producent. Certifikační orgán přijímá podklady především ve formě protokolů o zkouškách vystavených akreditovanými laboratořemi periodicky v měsíčních intervalech. Pokud nemá producent tyto protokoly k dispozici, ale můžete doložit, že analýzy mléka byly v těchto laboratořích prováděny, doporučujeme způsob doložení projednat s certifikačním orgánem pro produkty, jímž je Státní veterinární ústav Olomouc, Certifikační orgán pro produkty č.3235, Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc.
5. Mám možnost se do systému certifikace zapojit producent, pokud dodává mléko mimo území ČR, nebo mléko zpracovává ve vlastní provozovně?
Lokalizace dodávek mléka není pravidly pro certifikaci nijak omezena. Producent však musí syrové mléko produkovat v provozovně uvedené v registru SVS ČR.
6. Jaký postup zvolit v případě, že zpracovatelský závod odmítne součinnost při poskytování výsledků analýz ze zpeněžování do systému certifikace Q CZ?
Pokud producent nedodává mléko do zpracovatelského závodu, případně pokud nedojde k součinnosti s tímto zpracovatelem či akreditovanou laboratoří, zajistí si producent kvalifikovaný odběr vzorků mléka a jeho vyšetření v akreditované laboratoři jiným způsobem (toto již není blíže rozvedeno jakým a tak záleží na uvážení producenta). Rozhodující je doložení výsledků rozborů mléka certifikačnímu orgánu v požadovaném rozsahu a frekvenci formou protokolu vystaveného akreditovanou laboratoří, na němž je uvedeno registrační číslo mléčnice (tzv „CZ“).
7. Jsou někde průběžně k nahlédnutí výsledky analýz zasílané do systému Q CZ?
Certifikační orgán pro produkty nemá povinnost průběžně publikovat jemu zasílané výsledky rozborů mléka. Pravděpodobně vychází z předpokladu, že výsledky má povinnost dokládat producent, tak by měl vědět sám, které jsou do systému zasílány. Pro dodavatele mlékáren a samotné mlékárny, jimž laboratoř ČMSCH, a.s. smluvně zajišťuje hodnocení nakupovaného mléka, jsme spustili aplikaci, v níž jsou dostupné výsledky analýz vzorků mléka zaslané na žádost mlékáren do databáze certifikačního orgánu. Tato aplikace je běžně dostupná v chráněné databázi na stránkách www.cmsch.cz pro přihlášení do Přístupu k datům v modulu LRM rozbory zpeněžování. V databázi jsou však pouze ty výsledky, které jsou zasílány se souhlasem mlékárny ze vzorků ze zpeněžování.