TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Plemenářská práce \ Plemenná kniha (PK) \ Dokumenty PK (POP/AP, VPK)

Dokumenty PK (POP/AP, VPK)

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. přijímá a vyřizuje, na základě pověření jednotlivých chovatelských svazů, žádosti o vystavení dokumentů plemenné knihy pro skot zapsaný v plemenných knihách 

 • českého strakatého skotu
 • holštýnského skotu
 • jerseyského skotu
 • normandského skotu
 • brownswisského skotu

Potvrzení o původu (POP) - pro export plemenic

Potvrzení o původu (POP) je oficiální dokument plemenné knihy a používá se při exportu plemenných zvířat do zahraničí. Nedílnou součástí POP vystavených v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/1012 je zootechnický certifikát. Pro obchod s plemennými zvířaty v rámci ČR slouží Automatický převod dat v PK (AP), popsaný níže.
 • O vystavení POP pro plemenice žádá majitel zvířat nebo osoba jím pověřená. V tiskopisu žadatel označí požadavek na vystavení POP.
 • Každá žádost o vystavení POP musí být opatřena razítkem nebo podpisem žadatele.
 • POP jsou odeslána, podle instrukcí žadatele, na jím uvedenou adresu formou doporučené zásilky nebo dobírky (v závislosti na rozhodnutí jednotlivých chovatelských svazů) nebo si je žadatel nebo osoba jím písemně pověřená může vyzvednout v ČMSCH, a.s.
 • Poplatky za POP jsou fakturovány jedenkrát měsíčně, v souladu se sazebníky plemenných knih, jednotlivými chovatelskými svazy, na základě podkladů pro fakturaci, které připravuje ČMSCH, a.s.

On-line žádost o vystavení potvrzení o původu (POP)

Automatický převod dat v pk (AP) - pro plemenice (v čr)

Automatický převod dat v PK (AP) se používá při prodeji plemenných zvířat mezi chovy v rámci ČR. O provedení AP je třeba žádat před přesunem plemenic nebo dřív, než se plemenice začnou na novém hospodářství telit. Po zpracování žádosti o provedení AP, po přesunu k novému majiteli, budou plemenicím zachovány oddíly PK, jaké měly před přesunem.
AP nahrazuje klasické POP, které je určeno výhradně pro export. Náklady za provedení automatického převodu dat jsou ve srovnání s poplatky za vystavení POP podstatně nižší.
 • O provedení automatického převodu dat v PK žádá majitel zvířat nebo osoba jím pověřená. V tiskopisu žadatel označí požadavek na provedení automatického převodu dat.
 • Každá žádost o provedení AP musí být opatřena razítkem nebo podpisem žadatele.
 • Po zpracování žádosti obdrží žadatel, v souladu s instrukcemi k odeslání, potvrzení o zpracování žádosti (Výsledky zpracování požadavků).
 • Poplatky za provedení automatického převodu dat v PK jsou fakturovány jedenkrát měsíčně, v souladu se sazebníky plemenných knih, jednotlivými chovatelskými svazy, na základě podkladů pro fakturaci, které připravuje ČMSCH, a.s.

On-line žádost o provedení automatického převodu dat v PK (AP)

Výpis z plemenné knihy (VPK) - pro plemenice i pro býky

Výpis z plemenné knihy (VPK) je pomocný informativní dokument plemenné knihy, který obsahuje základní údaje o původu zvířete, nelze jím však nahradit POP/AP, které je, při prodeji plemenných zvířat, jediným oficiálním dokumentem plemenné knihy.
VPK je využíván zejména při výběrech zvířat k prodeji nebo jako jeden z dokumentů potřebných při žádosti o přidělení ústředního registru plemenným býkům.
 • O vystavení VPK žádá žádá majitel zvířat nebo osoba jím pověřená.
 • VPK jsou odeslány, podle instrukcí žadatele, na jím uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu. Dokumenty zaslané e-mailem jsou chráněny proti neoprávněné úpravě dat (.pdf). V dokumentu Výsledky zpracování požadavků, který zasíláme společně s VPK, lze identifikovat zvířata, která splňují Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/1012 a budou tak mít nárok na vystavení POP se zootechnickým certifikátem.
 • Poplatky za VPK jsou fakturovány jedenkrát měsíčně, v souladu se sazebníky plemenných knih, jednotlivými chovatelskými svazy, na základě podkladů pro fakturaci, které připravuje ČMSCH, a.s. Zpoplatněny jsou pouze vyhotovené výpisy. Za zvířata v žádosti, která nemají nárok na VPK, není fakturován žádný poplatek.

On-line žádost o vystavení výpisu z plemenné knihy (VPK)


Ke stažení



Kontakty

JMÉNO/E-MAIL PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
POP - plemenice, VPK; rejstřík chovů zapsaných v PK 257 896 203
Uživatelé on-line: 30 (registrovaní: 0, hosté: 30)