TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Plemenářská práce \ POP, AP, VPK

POP, AP, VPK

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. přijímá a vyřizuje, na základě pověření jednotlivých chovatelských svazů, žádosti o vystavení dokladů plemenné knihy pro skot zapsaný v plemenných knihách 

  • českého strakatého skotu
  • holštýnského skotu
  • jerseyského skotu
  • normandského skotu
  • brownswisského skotu

Potvrzení o původu (POP)

Potvrzení o původu (POP) je oficiální doklad plemenné knihy o původu plemenných zvířat a používá se při jejich prodeji do zahraničí. Pro prodej plemenných zvířat v rámci ČR byla zavedena nová níže popsaná služba automatický převod dat. POP vystavená v souladu s rozhodnutím Komise 2005/379/ES pro obchod uvnitř Společenství jsou označena upozorněním, že toto nařízení splňují. Skutečnost, zda zvíře bude, či nebude mít nárok na POP vystavené v souladu s výše uvedeným nařízením, lze zjistit předchozím objednáním výpisu z plemenné knihy

O vystavení POP pro plemenice je oprávněn žádat výhradně majitel zvířat nebo osoba jím písemně pověřená. Chovatel v žádosti o vystavení POP, provedení AP vyplní předepsané údaje a označí požadavek vystavení POP. Každá žádost o vystavení POP musí být opatřena razítkem nebo podpisem žadatele. Vyhotovená POP budou doručena, podle instrukcí žadatele, buďto na jím uvedenou adresu formou doporučené zásilky nebo dobírky (v závislosti na rozhodnutí jednotlivých chovatelských svazů) nebo si je žadatel nebo osoba jím písemně pověřená může vyzvednout v ČMSCH, a.s. Poplatek za vystavená POP, která nebyla doručena formou dobírky, je fakturován jednotlivými chovatelskými svazy, na základě podkladů pro fakturaci, dodaných ČMSCH, a.s., v souladu se sazebníky plemenných knih jedenkrát měsíčně.
 

On-line žádost o vystavení potvrzení o původu (POP)

Automatický převod dat (AP)

Automatický převod dat (AP) je služba určená chovatelům při prodeji plemenných zvířat mezi chovy v rámci ČR. Nahrazuje klasické Potvrzení o původu, které je určeno výhradně pro export. Cílem služby je úspora nákladů chovatele, které jsou v případě automatického přavodu dat podstatně nižší, než za vystavení POP. Chovatel v žádosti o vystavení POP, provedení AP vyplní předepsané údaje a označí požadavek automatického převodu dat. Po zpracování žádosti zůstanou zvířatům vedeným v plemenné knize i po přesunu k novému majiteli zachovány oddíly PK, jaké měla před přesunem. O AP je třeba žádat před přesunem nebo dřív, než se přesunutá zvířata začnou na novém hospodářství telit.

O provedení automatického převodu dat žádá chovatel nebo osoba jím písemně pověřená. Každá žádost o vystavení AP musí být opatřena razítkem nebo podpisem žadatele. Po zpracování žádosti obdrží chovatel potvrzení o zpracování požadavků na provedení automatického převodu dat, které slouží jako doklad o provedení AP. Vyhotovené potvrzení bude doručeno podle instrukcí žadatele na jím uvedenou adresu. Poplatek za provedení automatického převodu dat je fakturován jednotlivými chovatelskými svazy, na základě podkladů pro fakturaci, dodaných ČMSCH, a.s., v souladu se sazebníky plemenných knih, jedenkrát měsíčně.

On-line žádost o provedení automatického převodu dat v PK (AP)

Výpis z plemenné knihy (VPK)

Výpis z plemenné knihy (VPK) je pomocný informativní doklad plemenné knihy, který obsahuje tytéž údaje o původu zvířete jako POP, avšak nelze jej použít jako oficiální doklad při prodeji plemenných zvířat. Je využíván zejména při výběrech zvířat k prodeji nebo jako jeden z dokladů potřebných při žádosti o přidělení ústředního registru plemenným býkům. Z výsledků zpracování požadavků lze navíc zjistit informaci o tom, zda zvířata budou mít nárok na POP vystavené v souladu s  rozhodnutím Komise 2005/379/ES pro obchod uvnitř Společenství.

O vystavení VPK žádá chovatel nebo osoba jím písemně pověřená. Z důvodu urychlení vyřízení žádosti o vystavení VPK nabízíme možnost zpětného doručení vyhotovených dokumentů elektronickou cestou. Stačí pouze v žádosti o vystavení VPK vyplnit e-mailovou adresu, na kterou mají být vyhotovené dokumenty ve formátu PDF zaslány (z důvodu ochrany proti neoprávněné úpravě dat). I nadále však zůstává možnost doručit vyhotovené VPK poštou. Zpoplatněny jsou pouze vyhotovené výpisy. Za zvířata uvedená v žádosti, která nemají nárok na VPK, není fakturován žádný poplatek. Poplatek za VPK je fakturován jednotlivými chovatelskými svazy, na základě podkladů, dodaných ČMSCH, a.s., v souladu se sazebníky plemenných knih, jedenkrát měsíčně.

On-line žádost o vystavení výpisu z plemenné knihy (VPK)


Ke staženíKontakty

JMÉNO/E-MAIL PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
POP - plemenice, VPK; rejstřík chovů zapsaných v PK 257 896 203
Uživatelé on-line: 87 (registrovaní: 0, hosté: 87)