INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Plemenářská práce \ PK - Plemenná kniha \ Doklady PK (ZO/POP/AP, VPK)

Doklady PK (ZO/POP/AP, VPK)

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. přijímá a vyřizuje, na základě pověření jednotlivých chovatelských svazů, žádosti o vystavení dokladů plemenné knihy pro skot zapsaný v plemenných knihách 

 • holštýnského skotu
 • českého strakatého skotu
 • jerseyského skotu
 • normandského skotu
 • brownswisského skotu

ZOOTECHNICKÉ OSVĚDČENÍ/Potvrzení o původu (ZO/POP) - pro export plemenic

Zootechnické osvědčení (ZO)/Potvrzení o původu (POP) je oficiální doklad plemenné knihy a používá se při exportu plemenných zvířat do zahraničí. Zootechnický certifikát je nedílnou součástí POP vystavených v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/1012. Pro obchod s plemennými zvířaty v rámci ČR žádejte o Automatický převod dat v PK (AP), popsaný níže.
 • O vystavení ZO/POP pro plemenice žádá majitel zvířat nebo osoba jím pověřená. V tiskopisu žadatel označí požadavek na vystavení ZO/POP.
 • Každá žádost o vystavení ZO/POP musí být opatřena razítkem nebo podpisem žadatele.
 • ZO/POP jsou odeslána, podle instrukcí žadatele, na jím uvedenou adresu formou doporučené zásilky nebo dobírky (v závislosti na rozhodnutí jednotlivých chovatelských svazů) nebo si je žadatel nebo osoba jím písemně pověřená může vyzvednout v ČMSCH, a.s. (telefon a pracovní doba vrátnice jsou uvedeny v postranní liště)
 • Poplatky za ZO/POP jsou fakturovány jedenkrát měsíčně, v souladu se sazebníky plemenných knih, jednotlivými chovatelskými svazy, na základě podkladů pro fakturaci, které připravuje ČMSCH, a.s.

On-line žádost o vystavení zootechnického osvědčení (ZO)/ potvrzení o původu (POP)

Automatický převod dat v pk (AP) - pro plemenice (v čr)

Automatický převod dat v PK (AP) se používá při prodeji plemenných zvířat mezi chovy v rámci ČR. O AP je třeba žádat před přesunem plemenic nebo dřív, než se plemenice začnou na novém hospodářství telit. Po zpracování žádosti o AP, po přesunu k novému majiteli, budou plemenicím zachovány oddíly PK, jaké měly před přesunem.
AP nahrazuje klasický ZO/POP, který je určen výhradně pro export. Náklady za AP jsou ve srovnání s poplatky za vystavení ZO/POP podstatně nižší.
 • O AP žádá majitel zvířat nebo osoba jím pověřená. V tiskopisu žadatel označí požadavek na provedení automatického převodu dat (AP).
 • Každá žádost o AP musí být opatřena razítkem nebo podpisem žadatele.
 • Po zpracování žádosti obdrží žadatel, v souladu s instrukcemi k odeslání, potvrzení o zpracování žádosti (Výsledky zpracování požadavků).
 • Poplatky za AP jsou fakturovány jedenkrát měsíčně, v souladu se sazebníky plemenných knih, jednotlivými chovatelskými svazy, na základě podkladů pro fakturaci, které připravuje ČMSCH, a.s.

On-line žádost o provedení automatického převodu dat v PK (AP)

Výpis z plemenné knihy (VPK) - pro plemenice i pro býky

Výpis z plemenné knihy (VPK) je pomocný informativní doklad plemenné knihy, který obsahuje základní údaje o původu zvířete, nelze jím však nahradit ZO/POP/AP, které je, při prodeji plemenných zvířat, jediným oficiálním dokumentem plemenné knihy.
VPK je využíván zejména při výběrech zvířat k prodeji nebo jako jeden z dokumentů potřebných při žádosti o přidělení ústředního registru plemenným býkům.
 • O vystavení VPK žádá žádá majitel zvířat nebo osoba jím pověřená.
 • VPK jsou odeslány, podle instrukcí žadatele, na jím uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu. Dokumenty zaslané e-mailem jsou chráněny proti neoprávněné úpravě dat (.pdf). V dokumentu Výsledky zpracování požadavků, který zasíláme společně s VPK, lze identifikovat zvířata, která splňují Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/1012 a budou tak mít nárok na vystavení POP se zootechnickým certifikátem.
 • Poplatky za VPK jsou fakturovány jedenkrát měsíčně, v souladu se sazebníky plemenných knih, jednotlivými chovatelskými svazy, na základě podkladů pro fakturaci, které připravuje ČMSCH, a.s. Zpoplatněny jsou pouze vyhotovené výpisy. Za zvířata v žádosti, která nemají nárok na VPK, není fakturován žádný poplatek.

On-line žádost o vystavení výpisu z plemenné knihy (VPK)