TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
OBNOVENÍ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV
OD 18.5.2021

DOTACE NA OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU - DOTAČNÍ PROGRAM 2.A.a.

Vážení chovatelé,
 
nejpozději do 1.10.2021 můžete podávat žádost o podporu na ověřování původu.
 
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

Podpůrný program 2.A.a.1. -  Podpora ověřování původu
  • Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a dále pak býků nově zařazovaných do plemenitby (v tomto případě včetně stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1.9. 2020 do 31.8.2021),
  • Podpora osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty plemenného skotu, schváleného příslušným uznaným chovatelským sdružením,
  • Podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných a nově zařazovaných do nukleových a rezervních chovů.

Vysvětlivka k dotačnímu programu 2.A.:
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 
Žadatelem o podporu může být subjekt splňující kritéria mikropodnik, malý a střední podnik dle definice uvedené v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, což příjemce podpory dokládá Čestným prohlášením o splnění kritéria malého a středního podniku. Při sledování velikosti podniku je třeba vycházet rovněž z Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků vydané EK.
V případě, že žadatel nesplňuje kritéria mikropodnik, malý a střední podnik dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, podpora mu může být poskytnuta v režimu de minimis, podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (tj. max. 20 000 EUR/subjekt/3 roky). V tomto případě žadatel (velký podnik) dokládá Čestné prohlášení de minimis prostřednictvím Portálu farmáře (změna proti roku 2020).
Podpora je poskytována na základě čl. 27 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 a dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 (č.j.: 34313/2020-MZE-18131) a Zpřesnění Zásad ze dne 28.5.2021 (čj.:MZE-22310/2021-18131).
 
Postup při podání žádosti o dotaci:

  • fakturu za rozbor stanovení DNA jste hradili přímo laboratoři – podáváte žádost o dotaci prostřednictvím Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.
  • fakturu za rozbor stanovení DNA jste obdrželi a hradili vašemu svazu – získáte podporu prostřednictvím oprávněné osoby – tohoto svazu. Nevyřizuje Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Žádost o poskytnutí dotace zašlete v jednom vyhotovení v listinné podobě na adresu:

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
ekonomický odbor
Benešovská 123
252 09 Hradištko

nejpozději do 01.10.2021
 
Řádně vyplněná a podepsaná Žádost o poskytnutí dotace musí obsahovat tyto povinné přílohy:
  • Čestné prohlášení o splnění kritéria malého a středního podniku
  • Tabulku č. 1 s vyčíslením požadavku na dotaci, součástí bude seznam přidělených státních registrů zvířat (u krav seznam evidenčních čísel), na která je požadována dotace,
  • doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu, případně kopie aktuálního bankovního výpisu předmětného účtu).
Velké podniky podávající Žádost o dotaci v režimu de minimis vkládají Čestné prohlášení de minimis prostřednictvím Portálu farmáře.

Žádost, včetně povinných příloh a odkaz na příslušné předpisy, je ke stažení v postranní liště nebo ve složce CMSCH/Tiskopisy, dokumenty/DOTACE

Žádosti došlé po 1. 10. 2021 a bez doložení výše uvedených dokladů nebudou zahrnuty do souhrnné žádosti
 

Kontakty

referentka ekonomického oddělení 257 896 386
Vernerová Eliška
referentka ekonomického oddělení 257 896 386